zima kysuce2

Čestný občan Novej Bystrice: Mons. Viliam Judák, biskup Nitrianskej diecézy, slávi 60. životné jubileum (1)

cestny obcan mMons. Prof. ThDr. Viliam Judák, PhD. sa narodil 9. novembra 1957 v Harvelke, ako druhý zo šiestich detí Rudolfa a Márie, rodenej Plazákovej. Je diecézny biskup Nitrianskej diecézy, profesor cirkevných dejín na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

V roku 1964 nastúpil do základnej školy v Harvelke, kde strávil 5 rokov a ďalšie 4 roky v ZDŠ v Novej Bystrici. V r. 1973 – 1977 študoval na Gymnáziu v Čadci. Bol výborným žiakom, skvelým kamarátom a vždy obetavým pomocníkom kňazov pôsobiacich v riečnickej farnosti. Po neprijatí na teologickú fakultu pracoval ako robotník a absolvoval dvojročnú vojenskú službu. V r. 1980 - 1985 študoval teológiu na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave, 16. júna 1985 bol v Nitre vysvätený za kňaza Nitrianskej diecézy. Po štúdiách pôsobil v r. 1985 – 1987 ako kaplán v Nitre – Dolnom Meste, v r. 1987 – 1990 ako správca farnosti v Drietome.

 

Zo študenta profesor, dekan a biskup

V tom čase postgraduálne študoval na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde získal v roku 1991 doktorát posvätnej teológie. 1. septembra 1990 bol menovaný za prefekta Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre a v tomto roku ho zároveň ustanovili aj za cirkevného sudcu. Od roku 1990 prednášal cirkevné dejiny na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave a na Teologickom inštitúte v Nitre. Od roku 1991 tiež pôsobil aj na Vysokej škole pedagogickej v Nitre, na katedre katechetiky a etiky (dnes Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre). 1. júla 1993 bol menovaný za docenta Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave a v rokoch 1995 až 1998 bol prodekanom spomínanej fakulty.

 

V r. 1995 ho J. Ch. Korec vymenoval za člena kolégia konzultorov a člena diecéznej rady. V čase od 1. júla 1996 do l. júla 2001 zastával funkciu rektora Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre. V roku 1997 sa stal vedúcim Katedry cirkevných dejín Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave a v tom istom roku bol prezidentom Slovenskej republiky vymenovaný za profesora v odbore Katolícka teológia a tiež bol pápežom Jánom Pavlom II. menovaný za pápežského kaplána Jeho Svätosti. Od r. 2001 je členom výboru Matice slovenskej. V rokoch 2001 až 2004 pôsobil vo funkcii dekana Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Pápež Benedikt XVI. ho 9. júna 2005 menoval za diecézneho biskupa Nitrianskej diecézy. Biskupskú vysviacku mal 16. júla 2005 v Nitre. Od 3. 10. 2006 sa stal podpredsedom Konferencie biskupov Slovenska.

 

Popularizátor cirkevných dejín

Ako žiak a nástupca profesora A. Bagina patrí medzi najvýznamnejších slovenských cirkevných historikov, náboženských spisovateľov i popularizátorov cirkevných dejín a kresťanskej kultúry. Je autorom viacerých monografií z oblasti cirkevných dejín, mnohých kníh, publikácií a článkov. Ovláda nemecký a taliansky jazyk. V monografii Arcibiskup svätého života spracoval život a dielo nitrianskeho arcibiskupa E. Nécseya (1992). V knihe Hviezdy slovenského neba (1993) priblížil osudy svätcov -pustovníkov sv. Benedikta a sv. Svorada, pričom v prípade sv. Svorada sa prikláňa k jeho slovenského pôvodu. Postavu sv. Svorada zobrazil v monografii Svätý Svorad – patrón mesta Nitry (1999).

 

O dejinách gorazdovského kultu vydal knihu Od Gorazda ku gorazdovcom (1994). Vlastivedné regionalistické zameranie má monografia Krásno 1185 – 1995 (1995), na ktorej tvorbe participoval ako spoluautor. Priatelia Boží s podtitulom Slovenské martyrológium a Krížová cesta národných svätcov (obe 1996) sú životopisným portrétmi o významných cirkevných osobnostiach slovenských dejín. Dejiny najstaršieho biskupstva na Slovensku zachytil v práci Nitrianske biskupstvo v dejinách (1996), históriu provincie Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul (tzv. vincentiek) v publikácii Exodus: Oslavujeme Ťa, Bože... (1996, so S. Dankovou). Spoločne s E. Čekovskou vydal základnú syntetickú príručku Prehľadné cirkevné dejiny (1996), samostatne pripravil podobne zamerané ilustrované cirkevné dejiny Kristova Cirkev na ceste (1998).

 

Tematikou svätých rokov v dejinách cirkvi sa zaoberal v publikáciách Jubilejné roky v dejinách a Jubilejné roky v živote Cirkvi (obe 1997). Prezentačný charakter mala práca Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre (1995), ale tiež jubilejne spracovaná pamätnica Nitrianska diecéza – desať rokov s kardinálom 1990 – 2000 (2000) o desaťročnej biskupskej službe J. Ch. Korca. Náboženské úvahy a kresťanské zamyslenia zhrnul do populárno-náučných kníh Myšlienky z éteru (1993), Všedný deň v Božej prítomnosti (1995), Dar všedného dňa (1997, s D. Argalášom) a V jasliach položený (1998), spolu s V. Malým upravil a doplnil populárnu modlitebnú knižku K. Körpera Prameň z Boha (1998).

 

Je autorom vysokoškolských skrípt Učebné texty z cirkevných dejín pre študentov diaľkového štúdia (1995). Množstvo duchovných úvah, cirkevno-historických a teologických štúdií, príspevkov a článkov publikoval v slov. i krajanskej nábožensky a kultúrne orientovanej periodickej tlači. Je autorom hesiel v Malej slovenskej encyklopédii (1993) a v slovníkovom diele Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska (2000).

 

Návraty na Kysuce

K svojim koreňom sa vracia vo svojich publikáciách, v ktorých popisuje nielen dejiny vzniku obcí Riečnica a Harvelka a históriu vzniku riečnickej farnosti, ale opisuje v nich aj život prostého riečnického a harvelského človeka. V Návratoch k rodnej hrude (1995) popísal stručné dejiny farnosti Riečnice a Harvelky. Pri príležitosti 210 rokov založenia farnosti Riečnica vydal publikáciu Moja rodná (1998). Životné príbehy ľudí z Riečnice a Harvelky uviedol v publikácii Spod Beskyda veselo i vážne (2004).

 

Ako sám autor hovorí: „Na mnohých príbehoch sa dá smiať azda len cez slzy. Vyjadrujú totiž mnohokrát krajnú biedu ľudí, ktorí každodenný chlieb dorábali za nesmiernych obetí. Hoci sa im denne nedostával, avšak nestrácali chuť do života, ba vedeli sa na svojej biede aj zasmiať.“ Pri príležitosti 100 rokov kostola v Riečnici vydal knihu V dome našej matky (2005). V knihe Z riečnických a harvelských domov (2006) predstavil jednotlivé usadlosti – dvory, v ktorých žili naši predkovia, a tiež mnohí z nás. S úmyslom prehĺbiť vzťah rodákov k nášmu rodnému kraju i nás navzájom, tu podáva čitateľovi humorné i vážne príbehy skutočných ľudí, ktorí v daných dvoroch žili. V monografii Nová Bystrica (2010) podrobne spracoval oblasť náboženského života v obci od jeho počiatkov až po súčasnosť.

 

Mgr. Eva Joneková

(dokončenie v budúcom čísle)

coop-cadca

Dnes je

restauracie na kysuciach5

akcie tipy na kysuciach5


STE NA FACEBOOKU? Staňte sa priateľom Kysúc

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby